Statut

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Banku Ochrony Środowiska” w treści Statutu zwana Fundacją, ustanowiona zostaje przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej Fundatorem, reprezentowany przez Mariusza Klimczaka – Prezesa Zarządu Banku, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej  w Warszawie za numerem Rep. A  Nr  7496 dnia  10.11.2009 r.

§ 2
Status prawny Fundacji

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

§ 3
Siedziba Fundacji

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Teren działalności Fundacji

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może również działać poza jej granicami.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek i fundacji oraz je tworzyć.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

§ 5
Oznaki, pieczęcie, znaki wyróżniające

 1. Fundacja może używać oznak i okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej siedzibą w otoku.
 2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6
Nadzór na Fundacją

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

§ 7
Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

II. MISJA FUNDACJI

§ 8

Misją Fundacji są działania promujące zrównoważony rozwój kraju, co pozwoli chronić walory środowiska naturalnego i podnieść standardy życia obywateli.

 

III. CELE FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9
Cele Fundacji

 1. Działalność na rzecz dobra publicznego przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska.
 2. Działalność na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 1. Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 3. Budowanie świadomości społeczeństwa w sprawie: stanu środowiska przyrodniczego oraz stanu zdrowia obywateli Polski.
 4. Wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców.
 5. Wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wspieranie wolontariatu pracowniczego.
 6. Propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym) umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan środowiska przyrodniczego, stan zdrowia społeczeństwa, stymulujących ożywienie gospodarki, zwiększających aktywność społeczności lokalnych itp.
 7. Tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.
 8. Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego.
 9. Udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń.
 10. Udzielanie wsparcia wartościowym działaniom edukacyjnym w zakresie kultury.
 11. Udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia w ochronie środowiska.
 12. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów między społeczeństwami i rozwoju społeczności lokalnych.
 13. Działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Udzielanieinicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów określonych w § 9.
 15. Promowanie, upowszechnianie kultury fizycznej w tym: promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport; promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa, inicjowanie działań stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo oraz wśród osób

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Działalność odpłatna może być prowadzona w zakresie: działalności wymienionej w §9, ust: 1, 2 i podejmowana jest  w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów.

 

III. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12
Zakłady działalności gospodarczej

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i gospodarczo zakłady.
 2. Kierownika Zakładu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownik Zakładu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Zakres i formy działania Zakładu Fundacji oraz zasady i tryb likwidacji Zakładu określa uchwała Zarządu Fundacji.
 4. Warunki pracy i wynagradzania Kierownika oraz pracowników Zakładu Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

§ 13
Planowanie działalności Fundacji

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie wieloletnich i rocznych planów przygotowywanych przez Zarząd Fundacji i akceptowanych przez Radę Fundacji.

§ 14
Zakres ewidencji księgowej

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 15
Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

 1. ze świadczeń Fundatora,
 2. z darowizn, spadków i zapisów,
 3. z subwencji osób prawnych,
 4. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. z odsetek bankowych,
 7. z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej,
 8. z dotacji i innych świadczeń otrzymanych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji międzynarodowych.

§ 18

Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19

Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 20
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej

 1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
  • prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu;
  • dystrybucji publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska i zdrowiu;
  • prowadzeniu i udostępnianiu internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenie stron WWW;
  • najmie i dzierżawie;
  • organizowaniu konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
  • opracowywaniu raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli, sprzedaży i badań żywności;
  • powoływaniu i prowadzeniu punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
  • doradztwie oraz tworzeniu banków informacji;
  • prowadzeniu działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
  • różnych form kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • wydawaniu książek i czasopism w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi        przepisami, jest uzależnione od ich otrzymania.

 

§ 21
Ograniczenie dysponowania majątkiem

Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22
Przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej

Całość dochodów z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statutowych Fundacji.

 

IV. ORGANY FUNDACJI, ICH POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE

§ 23
Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji

 

RADA FUNDACJI

§ 24
Skład Rady Fundacji i jej reprezentacja na zewnątrz

 1. Radę Fundacji stanowią: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady powołani i odwoływani przez Fundatora tj. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Rada składa się od 7 do 15 osób.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.
 3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub – w wypadku jego nieobecności –Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego lub elektronicznego ustala Rada Fundacji.
 7. Posiedzenie Rady może zwołać także Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu.
 8. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi przysługuje tytuł Przyjaciela Fundacji, nadawany uchwałą Rady Fundacji. Księgę Przyjaciół prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a regulamin przyznawania tytułu Przyjaciela Fundacji ustala Rada Fundacji.

§ 25
Kompetencje Rady Fundacji

 1. Do kompetencji Rady należy:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów statutowych,
  • ustalanie głównych kierunków działania Fundacji  i kontrola ich realizacji,
  • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
  • badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
  • określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu zatrudnionymi w Fundacji, przy czym w imieniu Rady czynności te wykonuje Przewodniczący Rady,
  • uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  • podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  • przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Radę lub Zarząd.
 2. Decyzje w sprawach wymienionych w ust.1 są podejmowane w formie uchwał.
 3. Rada ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia do wglądu wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 4. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 26

 1. Posiedzenie Rady powinno być zwoływane co najmniej dwa razy w roku.
 2. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd.

§ 27

 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocnośtych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
 2. Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 28

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służ
 3. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 29

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływanyRadę w drodze uchwały. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność większości członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu
 6. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane w wyżej wymienionym trybie na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. W uzasadnionych przypadkach Prezes zarządu może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego lub elektronicznego ustala Zarząd.
 8. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji członka Zarządu, odwołania przez Radę Fundacji lub jego śmierci.
 10. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu poza kadencją tylko z ważnej przyczyny.
 11. W razie ustania członkostwa Prezesa Zarządu kadencja całego Zarządu ulega skróceniu. Kolejna kadencja rozpoczyna się z dniem powołania nowego Zarządu.
 12. W razie ustania członkostwa innego członka Zarządu, Rada Fundacji może powołać na jego miejsce nowego członka Zarządu, z tym, że jego kadencja upływa wraz z upływem kadencji całego dotychczasowego Zarządu.
 13. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
 14. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.
 15. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

§ 30

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji ,
 4. sprawuje zarząd jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. występuje do Rady z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
 11. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

§ 31
Sprawozdania z działalności Fundacji

 1. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok.
 2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1 staje się wiążący po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
 3. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności Ministrowi Środowiska po przyjęciu tych sprawozdań przez Radę Fundacji.

§ 32
Reprezentowanie Fundacji

 1. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust.1.

§ 33

Obsługa organizacyjna Zarządu należy do Biura Fundacji, którego strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 34

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 35

Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 36

Współdziałanie w realizacji celów Fundacji

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.

 

V. ZMIANA STATUTU I INNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.

§ 38

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

 

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, gdy niemożliwe jest dalsze prowadzenie działalności ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana.
 5. Rada Fundacji w drodze uchwały, podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji Fundacji na sfinansowanie poszczególnych celów, dla których Fundacja została powołana.
 6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 7. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.