Statut

STATUT FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundator

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Banku Ochrony Środowiska”, w treści Statutu zwana „Fundacją”, ustanowiona zostaje przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej „Fundatorem”, reprezentowany przez Mariusza Klimczaka – Prezesa Zarządu Banku, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie za numerem Rep. A Nr 7496 dnia 10.11.2009 r.

§ 2
Status prawny Fundacji

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.).

§ 3
Siedziba Fundacji

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Teren działalności Fundacji

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, w kraju i zagranicą, zakładać spółki i fundacje, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych.

§ 5
Oznaki, pieczęcie, znaki wyróżniające

 1. Fundacja może używać oznak i okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej siedzibą w otoku.
 2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6
Nadzór na Fundacją

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. klimatu.

§ 7
Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

II. MISJA I CELE FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8
Misja Fundacji

Misją Fundacji są działania promujące zrównoważony rozwój kraju, co pozwoli chronić walory środowiska naturalnego i podnieść standardy życia obywateli.

§ 9
Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. działalność na rzecz dobra publicznego, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska;
 2. działalność na rzecz oświaty, nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, samorządności, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

§ 10
Sposoby realizacji celów

 1. Fundacja swoje cele realizuje w szczególności poprzez:
  1. propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
  2. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych oraz edukacji społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
  3. budowanie świadomości społecznej w zakresie stanu środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia obywateli Polski;
  4. wspieranie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego Polski i zdrowia jej mieszkańców;
  5. wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w zakresie działań Fundatora, w tym wspieranie wolontariatu pracowniczego;
  6. propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym), a także aktywny udział w projektach: na rzecz środowiska naturalnego, na rzecz stanu zdrowia społeczeństwa, wspierających społeczny i gospodarczy rozwój Polski, zwiększających aktywność społeczności lokalnych i innych projektach, zgodnych z celami Fundacji, określonymi w niniejszym Statucie;
  7. tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania i przedsięwzięć naukowych oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz studentów i młodych naukowców;
  8. zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;
  9. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami;
  10. wspieranie działań edukacyjnych w zakresie kultury i nauki;
  11. organizację konkursów i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz ochrony środowiska;
  12. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów między społeczeństwami i rozwoju społeczności lokalnych;
  13. prowadzenie działań na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności;
  14. wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych zgodnych z celami Fundacji, określonymi w niniejszym Statucie;
  15. promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności poprzez:
   1. promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych,
   2. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej,
   3. wspieranie inicjatyw sprzyjających aktywizacji społecznej poprzez sport,
   4. inicjowanie i prowadzenie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości, zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa,
   5. inicjowanie działań stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie, zawodowo oraz wśród defaworyzowanych grup społecznych.
  16. współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, samorządami terytorialnymi oraz innymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji poprzez inicjatywy własne Fundacji lub wspieranie istniejących projektów.
  17. wspieranie projektów pilotażowych mających na celu zieloną transformację w biznesie.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.
 2. Działając na rzecz dobra publicznego i dobroczynności Fundacja może podejmować działania o charakterze charytatywnym i pomocowym za zgodą Rady Fundacji.

§ 11
Odpłatność działalności

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Działalność odpłatna może być prowadzona w zakresie celów Fundacji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu w przypadku nieprzyznania dotacji lub jej przyznania w stopniu niepokrywającym całości przewidywanych kosztów.

III. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12
Zakłady działalności gospodarczej

 1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i gospodarczo zakłady.
 2. Kierownika zakładu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu Fundacji wykonuje obowiązki w imieniu pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Zakres i formy działania oraz zasady i tryb likwidacji zakładu Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji.
 4. Warunki pracy i wynagradzania kierownika oraz pracowników zakładu Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

§ 13
Planowanie działalności Fundacji

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie wieloletnich i rocznych planów przygotowywanych przez Zarząd Fundacji i zaakceptowanych przez Radę Fundacji.

§ 14
Zakres ewidencji księgowej

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 15
Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowią:
  1. fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, wskazany w ustanawiającym Fundację akcie notarialnym;
  2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1 500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

§ 16
Odpowiedzialność za zobowiązania

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17
Dochody

 1.  Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. świadczeń Fundatora;
  2. darowizn, spadków i zapisów;
  3. subwencji osób prawnych;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  6. odsetek bankowych;
  7. zysków uzyskanych z działalności gospodarczej;
  8. dotacji i innych świadczeń otrzymanych od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji międzynarodowych.
 1. Dochody pochodzące ze źródeł określonych w ust. 1 pkt 2 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku dochodów pochodzących ze źródeł określonych w ust. 1 pkt 2 oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 18
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej

 1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. działalności edukacyjnej, wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej;
  2. ogólnodostępnych pracowni internetowych i upowszechniania dostępu do Internetu;
  3. dystrybucji publikacji, wyrobów przyjaznych dla środowiska lub służących ochronie środowiska i zdrowiu;
  4. prowadzenia i udostępniania internetowych serwerów, domen, list dyskusyjnych, tworzenia stron WWW;
  5. najmu i dzierżawy;
  6. organizowania konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów, festiwali oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
  7. opracowywania raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz dotyczących zagadnień ekologicznych, a także systemów atestacji, kontroli, sprzedaży i badań żywności;
  8. powoływania i prowadzenia punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
  9. doradztwa oraz tworzenia banków informacji;
  10. działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej;
  11. różnych form kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  12. wydawania książek i czasopism w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 1. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest uzależnione od ich otrzymania.

§ 19
Ograniczenie dysponowania majątkiem

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. udostępniania do wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

§ 20
Przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej

Całość dochodów z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statutowych Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI, ICH POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE

§ 21
Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 22
Skład Rady Fundacji i jej reprezentacja

 1. Radę Fundacji stanowią: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani przez Fundatora na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem powołania. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zatwierdzania sprawozdania z rocznej działalności Fundacji za trzeci pełny rok kalendarzowy działania Fundacji od dnia powołania Rady, przy czym mandaty członków Rady pierwszej kadencji wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Fundacji za rok 2021. W skład Rady Fundacji wchodzi od 7 do 15 członków.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje także na skutek odwołania ze stanowiska, złożenia rezygnacji lub śmierci.
 3. Członkowie Rady Fundacji są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub – w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 5. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi przysługuje tytuł Przyjaciela Fundacji, nadawany uchwałą Rady Fundacji. Księgę Przyjaciół prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a regulamin przyznawania tytułu Przyjaciela Fundacji ustala Rada Fundacji.

§ 23
Kompetencje Rady Fundacji

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów statutowych;
  2. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
  3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności;
  4. badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
  5. określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  7. ustalanie formy, warunków współpracy i wysokości wynagrodzenia dla osób powoływanych do składu Zarządu Fundacji;
  8. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z osobami powołanymi do składu Zarządu Fundacji, przy czym w imieniu Rady Fundacji czynności te wykonuje Przewodniczący;
  9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji;
  10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
  11. przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji;
  12. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez członków Rady Fundacji lub wnioskowanych przez Zarząd Fundacji.
 1. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 są podejmowane w formie uchwał.
 2. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia do wglądu wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku, a także kontroli finansowej Fundacji.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 24
Posiedzenia

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Obsługę prac Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 25
Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności głosowania wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej połowę składu Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Głosowanie może być pisemne lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna).
 3. Uchwałę pod głosowanie w trybie obiegowym poddaje Przewodniczący lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 4. Uchwały dotyczące:
  1. podjęcia decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  2. podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji,
   mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady Fundacji.
 1. W uzasadnionych przypadkach, innych niż wskazane w ust. 4, Przewodniczący lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może zarządzić zwołanie posiedzenia w celu podjęcia uchwały.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą działać przez swoich pełnomocników.

§ 26
Członkowie Rady Fundacji

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 2. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 27
Skład Zarządu Fundacji i reprezentacja

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 2 osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie, przy czym dla ważności głosowania wymagane jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu
 6. Posiedzenie Zarządu może być również zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego lub elektronicznego ustala Zarząd w Regulaminie, o którym mowa w § 28 ust. 4.
 8. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia.

§ 28
Ustanie członkostwa w Zarządzie

 1.  Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z chwilą pisemnej rezygnacji;
  2. z chwilą odwołania na mocy uchwały Rady Fundacji;
  3. w przypadku śmierci.
 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
 2. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29
Kompetencje Zarządu

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz preliminarz jej wydatków;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 5. przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;
 8. podejmuje decyzje o założeniu lub przystąpieniu do spółki, stowarzyszeń lub fundacji;
 9. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji;
 10. powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;
 11. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 30
Warunki zatrudnienia/ współpracy Członków Zarządu

 1. Członkowie Zarządu pozostają z Fundacją w stosunku pracy bądź stosunku cywilnoprawnym.
 2. Rodzaj zawieranej z członkami Zarządu umowy, warunki współpracy oraz wysokość wynagrodzenia określa Rada Fundacji w drodze uchwały.

§ 31

Obsługa organizacyjna Zarządu należy do Biura Fundacji, którego strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32

Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 33
Sprawozdania z działalności Fundacji

 1. Zarząd, w terminie ustalonym przez Fundatora, składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na następny rok.
 2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1, staje się wiążący po zatwierdzeniu go przez Radę Fundacji.
 3. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji ministrowi właściwemu ds. klimatu, po przyjęciu sprawozdania przez Radę Fundacji.

§ 34
Reprezentowanie Fundacji

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej.

V. ZMIANA STATUTU

§ 35
Zmiana statutu

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.
 2. Decyzję w zakresie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora,Zarządu lub z inicjatywy członka Rady Fundacji w trybie określonym w § 25 niniejszego Statutu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36
Połączenie Fundacji

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji, w trybie określonym w § 25 ust. 4 niniejszego Statutu, w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 37
Likwidacja Fundacji

 1. Likwidacja Fundacji następuje w trybie określonym w § 25 ust. 4 niniejszego Statutu, gdy:
  1. niemożliwe jest dalsze prowadzenie działalności ze względu na brak środków finansowych i majątku Fundacji oraz brak możliwości pozyskania odpowiedniej wysokości środków finansowych;
  2. Fundator uzna, iż Fundacja osiągnęła cele statutowe, dla których została powołana.
 1. W przypadku likwidacji Fundacji z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 2, Rada Fundacji, podejmuje decyzję o przeznaczeniu pozostałego po likwidacji Fundacji majątku Fundacji na sfinansowanie poszczególnych celów, dla których Fundacja została powołana.
 2. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 38
Dzień wejścia w życie Statutu

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.